hotarari

1.  Hotararea nr.1 - privind    acoperirea   definitiva    din   execedent   a  deficitului      sectiunii    de dezvoltare    in  anul   2014 ... AICI

2. HOTARAREA NR.2 - privind  aprobarea bugetului definitiv   pe anul  2014   si inchiderea contului de executie ... AICI

3. HOTARAREA NR.3 - privind  aprobarea unui  imprumut din excedentul  anului  2014   pentru efectuarea  unor  cheltuieli ... AICI

4. HOTARAREA NR.4 - privind   aprobarea   bugetului   local   pe  anul   2015 ... AICI

5. HOTARAREA NR.5 - privind   aprobarea  Planului  de  actiuni    si  lucrari   de  interes    local   in   comuna Ghergheasa,  pentru   anul  2015,    conform  Legii  nr.416/2001     privind   venitul minim   garantat,  cu  modificarile   si  completarile   ulterioare ... AICI

6. HOTARAREA NR.6 - privind insusirea variantei finale  a proiectului  de  stema si aprobarea modelului  de drapel ale  comunei Ghergheasa, judetul  Buzau ... AICI

7. HOTARAREA NR.7 - privind aprobarea  casarii  mijloacelor  fixe  si  obiectelor  de  inventar ce  fac  parte din  patrimoniul   unitatii  administrativ-teritorilae,    rezultate in  urma  inventarierii la  sfarsitul  anului 2014 ... AICI

8. HOTARAREA NR.8 - Privind   administrarea    si   utilizarea   suprafetelor    de  pajisti    permanente ... AICI

9. HOTARAREA NR.9 - privind  principalele actiuni   ce  se vor intreprinde in anul  2015    pentru organizarea activitatii  de imbunatatire si exploatare  a pajistilor la nivel comunal .... AICI

10. HOTARAREA NR.10 - privind   defi.nitivarea  Programul  anual  al achizitiilor   publice   pe  anul  2015 ... AICI

11. HOTARAREA NR.11 - privind   aprobarea executarii   lucrarilor  de  fertilizare   a islazului  comunal in  anul  2015 ... AICI

12. HOTARAREA NR.12 - privind alegerea  presedintelui    de  sedinta    al Consiliului  Local  Ghergheasa   pe  o perioada  de  3 luni,   respectiv  aprilie-iunie   2015 ... AICI

13. HOTARAREA NR.13 - privind   aprobarea  Planului   anual  de  actiune privind serviciile  sociale    pentru anul 2015 ... AICI

14. HOTARAREA NR.14 - privind  aprobarea ,,Planului de Paza" pentru  paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu personal calificat si specializat,  pe anul 2015 ... AICI

15.HOTARAREA NR.15 - privind  completarea Programului anual  al achizitiilor publice  pe anul 2015 ... AICI

16.HOTARAREA NR.16 - privind   revocarea unor  hotarari adoptate  de Consiliul Local  Ghergheasa .. AICI

17.HOTARAREA NR.17 - privind   modificarea  HCLnr. 41/12.12.2014    privind   aprobarea impozitelor  si taxelor   locale pe  anul  fiscal  2015 ... AICI

18.HOTARAREA NR.18 - privind modificarea  statului   de  functii   pentru aparatul  de  specialitate   al Primarului    comunei  Ghergheasa, judetul  Buzau ... AICI

19.HOTARAREA NR.19 - privind    completarea    HCL  nr.  46/26.11.2013       privind aprobarea  Acordului de parteneriat cu  Asociatia " Grupul de Actiune Locala  Crivatul de Sud-Est" ... AICI

22.HOTARAREA NR.22 - privind  rectificarea  bugetului local  pe anul   2015 ... AICI

23.HOTARAREA NR.23 - privind modificarea/  completarea   Programului  anual  al achizitiilor   publice  pe anul 2015 ... AICI

24.HOTARAREA NR.24 - privind   aprobarea lucrarilor  ce  se  vor  executa    in  trimestrele   III si  IV  ale  anului   2015   in comuna  Ghergheasa.... AICI

25.HOTARAREA NR.25 - privind   alegerea  presedintelui    de  sedinta    al Consiliului   Local  Ghergheasa  pe  o perioada  de  3 luni,   respectiv   iulie-septembrie    2015 ... AICI

26.HOTARAREA NR.26 - privind   aprobarea Actului    aditfonal   la contractul   de  concesiune a Serviciului   Public   de  Salubrizare  al  comunei   Ghergheasa,  jud.  Buzau Nr._2796   /  26.10.2010    si  Regulamentului    de  salubrizare ... AICI

27.HOTARAREA NR.27 - privind   aprobarea infiintarii   postului   de  sofer   in  vederea    deservirii  microbuzului scolar    la  nivelul   comunei   Ghergheasa ... AICI

28.HOTARAREA NR.28 - privind  aprobarea Amenajamentului pastoral pentru  pajistile aflate  pe raza teritoriala a comunei Ghergheasa, jud.Buzau ... AICI

29.HOTARAREA NR.29 - privind   inregistrarea   Prtmariei    comunei   Ghergheasa  in  Sistemul   national   electronic   de plata   online   a taxelor    si impozitelor   utilizand   cardul   bancar ... AICI

30.HOTARAREA NR.30- privind   modificarea/completarea      Programului  anual   al  achizitiilor   publice   pe  anul  2015 ... AICI

31.HOTARAREA NR.31- privind   aprobarea  organigramei   si   statului    de  functii   pentru   aparatul de specialitate     al   Primarului   comunei   Ghergheasa,  judetul    Buzau ... AICI

32.HOTARAREA NR.32- privind rectificarea bugetului local  pe anul   2015 ... AICI

33.HOTARAREA NR.33- Privind  aprobareaRegulamentuluiprivind  modul  deutilizarealmicrobuzuluide transportscolar ... AICI

34.HOTARAREA NR.34- Privind   incetarea  de  drept  a mandatului   de  consilier  local  a D-lui  Roman Neculai    inainte    de  expirarea   duratei    normale  a acestuia,    precum    si  validarea mandatului   de  consilier  in  Consiliul   Local   al  comunei   Ghergheasa   a D-lui  Constantin    Danut ... AICI

35.HOTARAREA NR.35- privind   alegerea  presedintelui    de  sedinta    al Consiliului   Local  Ghergheasa  pe  o perioada  de  3 luni,   octombrie-decembrie     2015 ... AICI

36.HOTARAREA NR.36- privind    rectificarea    bugetului   local   pe  anul    2015 ... AICI

37.HOTARAREA NR.37- privind  aprobarea   Planului  de  ocupare  a functfilor    publice    din  cadrul   aparatului de  specialitate    al   primarului  comunei   Ghergheasa   pentru   anul  2016 ... AICI